laat je uitdagen!

Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Aarle-Rixtel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid binnen onze Scouting Aarle-Rixtel betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Als scouting vereniging staan we volledig achter de gedragscode van Scouting Nederland. De 10 punten uit deze gedragscode worden door al onze vrijwilligers nageleefd. Hieronder staan deze vermeld:
 De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
 De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
 De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
 De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
 De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
 De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
 Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
 De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
Een toelichting van deze punten is hier te bekijken.

Aannamebeleid

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de
inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033
496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl

Vertrouwenspersonen


Daarnaast hebben we binnen de groep een vertrouwenspersoon waar je altijd bij terecht kunt. Alle gesprekken, zowel via mail als telefonisch, worden vertrouwelijk behandeld.
Bram van de Vossenberg; bvdvossenberg@scoutingaarlerixtel.nl