laat je uitdagen!

Geschiedenis

Het “Spel van Verkennen” in Nederland

In 1910 maken een aantal Engelse scouts een ‘promotietoer’ door Nederland waarbij de Nederlandse jeugd kennis maakt met “het spel van verkennen”. Spoedig worden in onder andere Amsterdam en Den Haag de eerste “padvindersgroepen” opgericht. De eerste katholieke verkennersgroep wordt in 1912 in Tilburg gesticht. De katholieke kerk was echter sterk anti-scouting. Scouting was een neutrale beweging waarin het openstaan voor alle gezindten sterk werd benadrukt. Een rol voor de kerk was hierin niet weggelegd. Daarom hielden de katholieken hun deuren al onmiddellijk gesloten.

Diverse mensen ondernamen pogingen om de houding van de kerk te veranderen. Er werden “proeftroepen” gesticht, onder andere in Breda, Nijmegen en Utrecht, welke druk uitoefenden op de kerk om hen te erkennen. Onder hen waren onder andere Pim Froger, Prof. Dr. J.E. de Quay, Mr. Rene Hoppener en Dr. Ramselaar. Door met veel tactiek te werken, wisten ze te realiseren dat de goedkeuring door de bisschoppen er in januari 1930 dan toch eindelijk kwam. Als officiële geboortedatum van de Katholieke Verkenners werd 23 april 1930, St. Jorisdag, aangehouden. Aan het einde van het jaar 1930 kende de vereniging van katholieke verkenners 1828 leden, waaronder vijftien in Helmond. In District Helmond werden tussen 1930 en 1936 vijf Katholieke Verkennersgroepen opgericht.

Oprichting

Na het volgen van de inleidingscursus in Tilburg werkte hopman Jan Slaats zich in bij de Gregoriusgroep in Helmond. Daarna kon de St.-Tarcisiusgroep in Aarle-Rixtel op 13 november 1934 van start gaan. Eerste vaandrig was Paul Zeegers, die spoedig gezelschap kreeg van M. Houët. Kapelaan van Roosmalen was de eerste aalmoezenier. De Tarcisiusgroep ging van start met 12 verkenners. De groep werd verdeeld in twee patrouilles: de “koekoeken” en de “spechten”. De eerste 12 leden waren: Jack Swinkels, Louis v. Dieten. Lex Fritsen, Piet Jaspers, Harrie Kuijken, Pieter Slaats, Adolf Zeegers, Hans v. Vlerken, Hein v. Roy, Wim Hendriks, Lauran Verschure en Wim Wich. Voor de ondersteuning op materialistisch gebied werd er een groepscomité gevormd bestaande uit Pastoor Koenen, Dokter Dijkman, Burgemeester Termeer, Hr. Hendriks, Hr. Verschure, en J. Zeegers (vader vaandrig).

Op 23 januari 1935 werden de eerste 3 verkenners geïnstalleerd. Het installatieprogramma bestond uit een avondwake, die in de kapel werd gehouden. Hierna volgde de installatie in het hoofdkwartier met een woordje van de aalmoezenier. Aanwezig was onder andere de Canisiusgroep uit Helmond, waarmee na de installatie een gezellig kampvuur werd gehouden. In februari van dat jaar werden de andere verkenners geïnstalleerd, waarbij o.a. de Andre de Thayegroep uit Helmond aanwezig was. De staf werd spoedig uitgebreid met M.H. Houët.

De Blokhut

Het eerste hoofdkwartier van de verkenners was gevestigd in het rechtergedeelte van het patronaat. Op 27 december 1935 kon een eigen blokhut in gebruik worden genomen aan de huidige Schoolstraat. Als naam werd gekozen: “Baden Powell-Scouting-Home” de gevel werd dan ook voorzien van de initialen B.P.S.H. De ingang lag richting Dorpstraat, men moest langs het huis van de hoofdonderwijzer, meester Van Dieten, om bij de blokhut te kunnen komen. Het gebouw kon vooral worden gerealiseerd door de financiële bijdrage van een aantal ouders die toezegden maandelijks een bedrag te zullen schenken. Ze werd gebouwd door firma C. de Roy, die de laagste inschrijver was.

Patrouille foto voor de blokhut (1937) 4e van links hopman Slaats.

Patrouille foto voor de blokhut (1937) 4e van links hopman Slaats.

Het krantenartikel over de opening meldde:

“Zondagmiddag om 5 uur had alhier de plechtige inzegening plaats van het verkennershuis, het hoofdkwartier van de St.-Tarcisiusgroep, dat dank zij de financiering door het groepscomité en de ouders reeds zo kort na de oprichting van de groep tot stand is kunnen komen. Het nieuwe hoofdkwartier zag er zondag in al zijn nieuwigheid en frisheid echt feestelijk uit, waartoe de grote driekleur aan de vlaggenmast het hare bijdroeg. Ook van binnen ziet de “blokhut” er aardig en ruim uit. Het is nu aan de verkenners om de stenen muren nog tot echte rustieke wanden om te toveren, terwijl zij door het inrichten van knusse patrouillehoeken de nu nog wat kale ruimte aardig kunnen aankleden. De brede, open schouw, waaronder een lekker kampvuur brandde, vormde met zijn attributen natuurlijk het middelpunt van het geheel. Ook de leiderskamer is aardig ingericht, terwijl hier en daar kasten zijn ingewerkt. Het is een mooi geheel, dat vele groepen aan onze verkenners zullen benijden! Voor zover echte verkenners jaloers kunnen zijn!”

De ontwerper, de heer L. van Roy Czn. en de aannemer, de firma C. van Roy en de heer J. Gruyters hebben eer van hun werk. Bij de inzegening, die werd verricht door de zeer eerwaarde heer pastoor J. Koenen, waren tegenwoordig: de St.-Tarcisiusgroep, het groepscomité, de ouders van de verkenners, de St.-Gregoriusgroep uit Helmond onder leiding van hopman Driessen, kapelaan Strijbos A.D.G. en hopman van den Heuvel, waarnemend commissaris van het district Helmond en enkele genodigden. Professor Prinsen kwam later ook nog even een kijkje nemen. Na het saluut aan de vlag opende hopman Slaats het kampvuur. De aalmoezenier zegde dank voor de medewerking die hij van groepscomité en ouders mocht ondervinden. Hij richtte ook een speciaal woordje tot de verkenners, waarin hij hun wees op de belangrijke taak, die zij hadden te vervullen. Hierna verrichtte pastoor Koenen de inzegening. De kruisen werden gehangen, het beeld van St.-Tarcisius op zijn troon geplaatst en het gebouw gezegend. Hopman en aalmoezenier installeerden onder de gebruikelijke ceremoniën een nieuwe verkenner, tevens patrouilleleider.

Daarna begon het eigenlijke kampvuur, dat plaats had onder leiding van hopman Driessen. De St.-Gregoriusgroep zong mooie liedjes, die daverend beapplaudiseerd werden en berikketikt door de Aarlese verkenners. De bezoekers konden niet alleen smullen van donderende yells, maar ook van mooi uitgevoerde dansen, waarvan de zwaarddans wel met het grootste succes werd uitgevoerd. Na sluiting gaven ook de verkenners van de St.-Tarcisiusgroep nog wat ten beste. Het “toneelstuk”, dat zij met grote toewijding en bijna volmaakte benadering van de werkelijkheid (inbegrepen de natuur- en andere verschijnselen) voordroegen, had veel succes. De Helmonders deden ook nog enkele duiten in het zakje! Hopman van den Heuvel wees er op, dat het verkenner-zijn niet in het pakje schuilt of in de hoed, maar dat de echte geest van binnen uit gevormd moet worden. Hij ried de jongens ook aan, gauw voor een naam voor het hoofdkwartier te zorgen. De A.D.G. kapelaan Strijbos onderstreepte deze woorden en gaf verder nog enkele welgemeende opmerkingen ten beste. Wij zijn er zeker van dat allen voldaan huiswaarts gingen. De ouders, omdat zij weer eens hebben kunnen zien, dat hun jongens opgaan in het spel; de leiders, omdat zij de voldoening van de ouders hebben kunnen zien en de verkenners, omdat zij een prettig kampvuur hebben mogen geven.

Welpen

Nadat de verkennerstroep was gestart en de blokhut gebouwd kon het volgende jaar, 1936, de aandacht gericht worden op de oprichting van een welpenhorde. Deze kwam onder leiding van de eerste akela Truus Hendriks, welke later werd opgevolgd door Nellie van Dieten. Naar de eerste lichting welpen werd een speurtocht gehouden door onder andere hopman Slaats. Hij bezocht de ouders waarvan hun zoon mogelijk in aanmerking kon komen voor de welpen. De eerste welpenaccommodatie vormde de zolder van het leegstaande huis van koster Jan Royakkers aan de Heindertweg.

Naar de Jamboree

Een patrouille nam in 1937 deel aan de Wereld jamboree in Vogelenzang. Het kamp werd mede gefinancierd door het organiseren van een soort fancy fair onder de naam “Tombola”. De technische voorbereiding en de presentatie van de verkenners vonden plaats tijdens de Helmondsche Verkennersdagen, welke in de Warande in Helmond voorafgaande aan de Jamboree werden georganiseerd.

In de tweede week van het wereldkamp waaraan 28.000 scouts deelnamen, vormen de verkenners uit Aarle-Rixtel een troep samen met verkenners van de Gregoriusgroep en de Andre de Thayegroep uit Helmond. Deze troep uit “Adjunctenaat” Helmond werd ondergebracht op subkamp Tien, “Woestduin”. Dit grootste subkamp met zo`n 3500 scouts, lag op de renbaan ten noordoosten van het kampcentrum. De deelnemers uit Helmond en omstreken richtten hier een eigen kamp in met een karakter in “Brabantse stijl”.

De krant meldde met betrekking tot de programma-activiteiten onder andere.:

“Hopman Slaats uit Aarle-Rixtel legde samen met de patrouille uit Aarle-Rixtel veelvuldig bezoeken af aan buitenlandse contingenten. Op een stuk leder verzamelde hij autogrammen (handtekeningen) van allerlei prominente scouts. Hij wist er een dertigtal te bemachtigen, waaronder die van Graaf Bernadotte, de Zweedse scout van Koninklijke bloede, van Prins Emanuel van Liechtenstein, van Miyamoto, inspecteur van de sociale opvoeding in Japan, nagenoeg alle vooraanstaande scouts uit de diverse vertegenwoordigende landen etc. etc.”

De welpen uit Aarle-Rixtel maakten een per trein naar de Jamboree, overnachtten in een school in Haarlem en namen deel aan de welpendag op woensdag 4 augustus. Op deze dag waren ruim 5000 welpen te gast die eveneens de nacht hadden doorgebracht in scholen in Haarlem en omgeving. Ze bezochten verschillende kampen en verzorgden een defilé en demonstratie voor Koningin Wilhelmina, Prins Bernhard en Prins Gustaaf van Zweden. Deze laatste nam deel in de functie van de kampleider van het Zweedse contingent. Het slot van de welpendemonstratie vormde het oplaten van 5000 rode, witte en blauwe ballonnen, waarna de welpen op de muziek van het Jamboreelied de arena verlieten.

Het eerste eigen zomerkamp werd gehouden in 1938, in Arcen, Limburg. Het kamp vindt plaats tijdens de kermisdagen en Koninginnedag, 31 augustus. Het materiaal wordt weggebracht met een vrachtwagen van de Fa Slaats en de verkenners gaan op de fiets naar Limburg. Echter, het kamp wordt voortijdig beëindigd in verband met de regen.

Mutaties

Na dit kamp vertrekt kapelaan van Rosmalen in oktober uit Aarle-Rixtel en neemt afscheid als aalmoezenier. Op 20 mei 1939 is als opvolger kapelaan Vromans benoemd tot groepsgeestelijke van de verkenners. Noud van de Ven is als vaandrig actief vanaf januari 1939, nadat hij een cursus in Tilburg had gevolgd en stage had gelopen bij de Gregoriusgroep, die onder leiding stond van Hopman Theo Driessen, in Helmond.

Begin januari 1939 organiseerde de groep haar inmiddels traditionele ouderavond: “Gisteravond verzorgde de verkenners den traditionele jaarlijksche ouderavond welke ook dit maal weer bijzonder geslaagd is. Na een welkomstwoord van kapelaan Vromans, aalmoezenier der verkenners, werd in een zeer vlot tempo het sterk gevarieerde programma afgewerkt welke enkele stukje vooral de aandacht trokken de rimboedans en het filmjournaal. In het eerste werd natuurgetrouw spel vertoond terwijl het tweede door originaliteit uitblonk ook de zangstukjes, yells enz. waren goed verzorgd. Een zeer geslaagde avond welke uitstekend was als amusement maar welke ook een propaganda was van de bovenste plank. Onder de aanwezigen bevonden zich vele familieleden van de verkenners, pastoor Koenen en burgemeester Haffmans, die het beschermheerschap van de verkenners aanvaardde.”

Tweede Wereldoorlog

De tweede wereldoorlog drukte ook op scouting haar stempel. Ervaren leiders, hopman Slaats en vaandrig Van de Ven, moesten in militaire dienst en jongere leiders of voortrekkers moesten hun plaatsen innemen. Zo kwam de groep in Aarle-Rixtel tijdelijk stil te liggen. Tijdens de eerste periode in de mobilisatie, van 1 september tot 1 november 1939, werden in enkele hoofdkwartieren militairen gehuisvest, waaronder in Aarle-Rixtel. Op 10 november 1939 wordt, in verband met de tijdsomstandigheden het 5-jarig jubileum van de verkenners Aarle-Rixtel op sobere wijze gevierd. Scouting speelde met haar programma in op de verwachtte oorlogssituatie. Zo werd er een bijzonder insigne luchtverdediging ingesteld. Ook werd er vooral ook aandacht aan EHBO geschonken.

Verbod

Tijdens de vijandelijkheden van begin mei 1940 kwamen de groepen stil te liggen, maar na enkele weken gingen de groepen toch weer van start met haar activiteiten. De weekends en zomerkampen konden toch gehouden worden. De verkenners gingen in de zomer van 1940 in Nijnsel op kamp waarover De Zuid-Willemsvaart berichtte onder de kop “Flitsen uit een verkennerskamp”:

“Verkenners houden o.l.v. hopman Slaats een zomerkamp van 11 tot 16 aug. op een daarvoor uitstekend lenend boscomplex van de dames Coovels uit Helmond, onder de gemeente Sint Oedenrode, op slechts enkele honderden meters van de harde weg.” … “doch zoo verborgen dat het zonder zeer duidelijke aanwijzingen zelfs voor geroutineerde verkenners onvindbaar was”.

De verkenners van hopman Slaats hebben hier een heerlijke week doorgebracht. Aalmoezenier was pater G. Bollen uit Mierlo-Hout die wegens verhindering van kapelaan Vromans deze functie waarnam en daaraan slechts de meest prettige herinneringen bewaard.”

Enkele dagen later, op 31 augustus, werd een kampeerverbod afgekondigd en ook werden buitenoefeningen niet meer toegestaan. Hierdoor was men voorlopig aangewezen op het hoofdkwartier. Vanaf 15 oktober mocht er ook niet meer in troepverband worden opgetreden. Men moest in groepjes van 2 naar huis. In deze periode werd scouting steeds meer onder druk gezet om samen te werken of op te gaan in de “Jeugdstorm”, de jeugdvereniging van de NSB. Hierin zag men geen toekomst.

Op 2 april 1941 werd scouting door de Duitsers verboden. In juni volgde het verbod van de Jonge Wacht. De kas en verdere bescheiden moesten worden ingeleverd op het politiebureau. De diverse groepen zetten hun activiteiten voort, echter onder een andere naam. De activiteiten lagen vooral op het gebied van sport en spel, maar ook weekendjes werden er gemaakt. De verkenners van Aarle-Rixtel gingen enkele malen op bivakkamp o.a. bij boer Van Liempt in Nijnsel en in Oirschot. Ook al waren het geen echte verkennerskampen, ze mogen toch geslaagd genoemd worden.

Herstart

De Aarlese verkennerstroep start onder leiding van hopman Slaats en vaandrig Theo de Jong weer in mei 1945. Een van de eerste activiteiten die de troep ondernam was het houden van een inzamelingsactie van fruit en brood voor Rotterdam. Ook werd er een ophaalactie van onder andere kleding en oude schoenen opgezet in Aarle-Rixtel, waaraan naast de verkenners, onder andere ook de pas opgerichte Pioniers deelnamen.

Voortrekkers

Na de oorlog werd met de oude verkenners de Jan van Brabantstam gevormd onder leiding van oubaas Noud van de Ven. De leden bestonden hoofdzakelijk uit verkenners van de Spechten en de Koekoekenpatrouille: Theo en Nico Barten, Theo, Rinie en Piet van de Heuvel, Hein van Brug, Piet Strijbos. Activiteiten waren discussiebijeenkomsten rond de plattebuis, en verder uit stoere, robuuste verkennerswerk met kompas- en trektochten in hikes. Deze stam hield o.a. een weekend in Nijnsel met als deelnemers: Huub v.d. Heuvel, Evert Fritsen, Hein v. Vlerken, Noud Jeurgens, Harrie v. Roy, Jes v. Roy, Sjef Senders, Harrie Strijbosch, Jo Verhoeven en Antoon v.d. Kerkhof.

Befaamd uit die tijd zijn de morris-dansen, een activiteit die Noud van de Ven bij de Gregoriusgroep had geleerd. Ten tijde van het 15-jarig jubileum in 1949 waren de voortrekkers bezig met de bouw van D’n Den. Deze werd tegen de bestaande blokhut aangebouwd en diende als huisvesting voor de stam. De fa Hendriks legde de fundering van de stamhut. Het grondwerk werd door de voortrekkers zelf gedaan. De restanten van de afgebroken garage, bij de pastorie waar voorheen de welpen gehuisvest waren werden onder de fundering verwerkt. Ook werd de leiderskamer verbouwd.

Pioniers

Tijdens de oorlog hadden de Bisschoppen besloten dat na de oorlog de Jonge Wacht niet heropgericht mocht worden. Er moest meer eenheid komen in het jeugdwerk. Als systeem werd dat van de Katholieke Verkenners gekozen. Uit de voormalige Jonge Wacht-afdelingen werden diverse Pioniersgroepen en enkele verkennersgroepen opgericht. Helmondse pionierafdelingen kwamen er in de St.-Lambertusparochie, St.-Jozefparochie en Onze-Lieve-Vrouweparochie. Ook gingen er pionierafdelingen van start in o.a. Mierlo-Hout, Mierlo, Aarle-Rixtel en Gemert. De pioniergroep in Aarle-Rixtel telde eind 1945 24 jongens; de staf werd gevormd door B. Jeurgens en H. de Jong.

De Pioniers vormden een soort overgangsgroep naar de verkenners. Op 1 februari 1946 ging de KJB, de Katholieke Jeugdbeweging, van start. De Katholieke Verkenners werden een onderdeel van de KJB en ging verder onder de naam Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging (VKJB). Het oprichten van de KJB had in Brabant het opheffen van de Pioniers tot gevolg. Deze “minder intensieve vorm van het Spel van Verkennen” moest worden ondergebracht bij de ‘Verkenners’ of de ‘Jongensclubs’.

Enkele pionierafdelingen werden in de loop van 1946 een zelfstandige Verkennersgroep, waaronder Mierlo-Hout, Mierlo, en Gemert. Andere pionierafdelingen werden geïntegreerd in bestaande verkennersgroepen: in de Lambertusparochie (Lwangagroep), Onze-Lieve-Vrouweparochie (Andre de Thayegroep), St. Jozef-parochie (St.-Jozefgroep) en Aarle-Rixtel (St.-Tharcisiusgroep). Ook hopman Henk de Jong stapte over naar de verkenners.

Herstart welpen

Het duurde tot najaar 1948 voordat de welpenhorde werd heropgericht. De twaalf welpen hielden op woensdagmiddag in enkele oude wevershuisjes aan de Kerkstraat hun bijeenkomsten. Na overleg met pastoor Van de Berk kreeg de horde de beschikking over een garage met grote zolder naast de pastorie. Nellie Jeurgens was de eerste naoorlogse akela, zij werd geassisteerd door Riet Kobessen en Dora Verbakel.

Groepsfoto Welpen (1949). Voorste rij vlnr: Frans van Duppen, Geert Derks, Kees de Jong, Frits Beeren, Harrie Senders, Henk van Doorn. Midden: Henk Derks, Ben Bekx, peter Beekers, Jan Swannen, Oscar Haffmans, Piet Jeurgens. Achter: Riet Kobusen, nel Jeurgens, Dora Verbakel.

Groepsfoto Welpen (1949). Voorste rij vlnr: Frans van Duppen, Geert Derks, Kees de Jong, Frits Beeren, Harrie Senders, Henk van Doorn. Midden: Henk Derks, Ben Bekx, peter Beekers, Jan Swannen, Oscar Haffmans, Piet Jeurgens. Achter: Riet Kobusen, nel Jeurgens, Dora Verbakel.

Jubileumvieringen

Op zondag 13 november 1949 vierde de groep het 15-jarig bestaan, wat op een bescheiden wijze en in intieme kring werd gevierd. De dag werd begonnen met een gezamenlijke H. Mis in de kapel met algemene communie, gevolgd door een smakelijk ontbijt van de 60 welpen, verkenners en voortrekkers, in hetzelfde jongenszaaltje als 15 jaar ervoor de groep begon.

Groepsfoto Scouting Aarle-Rixtel 15 jaar.

Groepsfoto Scouting Aarle-Rixtel 15 jaar.

Later op de dag kwamen de verkenners van het eerste uur hopman Slaats te zijner huize complimenteren met feit dat hij al die jaren door het leiderschap op zulk een perfecte wijze had waargenomen. Geheel in de sfeer der verkennerij werd in de middag op de Heikant een groots opgezet buitenspel gespeeld dat een prachtig verloop had. In de avond kwam de verkennerfamilie in het patronaat bijeen om er te zien naar enkele filmpjes.

Twintigjarig bestaan

In november 1954 vierde de groep haar 20-jarig bestaan; bij welke gelegenheid Jan Slaats terugtrad als hopman:

“Morgen wordt in Aarle-Rixtel een opvallend jubileum gevierd, n.l. het twintigjarig bestaan van de St.-Tarcisiusgroep der verkenners. Dit jubileum is daarom opvallend om dat er niet zo heel veel katholieke verkennersgroepen in ons land zijn, die al aan dit jubileum zijn toegekomen. In Aarle-Rixtel was men er n.l. vrij spoedig bij om een katholieke verkennersgroep te stichten nadat het Episcopaat daartoe toestemming had gegeven. Dit jubileum wordt door een der oprichters, hopman Slaats, als moment gekozen om de leiding van de troep over te dragen aan zijn vaandrig Henk de Jong. Hij legt de dagelijkse leiding van de afdeling verkenners neer. Hij blijft echter groepsleider wat betekent dat jij tezamen met aalmoezenier Roelofs de topleiding in handen houdt en zich blijft belasten met de leiding van de gehele groep: de welpen, verkenners en voortrekkers. Op woensdag 17 november zal de overdracht in het patronaat officieel plaatsvinden”.

Bij zijn afscheid ontving Jan Slaats, als vijfde in Nederland, de Gouden Jacobsstaf, een landelijk onderscheidingsteken, dat in hetzelfde jaar was ingevoerd.

Welpenleiding

Ook akela Nelly Jeurgens nam in 1954 afscheid. Zij werd opgevolgd door Corry de Jong die deze taak op zich nam tot haar huwelijk in 1957. Francien van Roy was haar opvolgster die eveneens akela bleef tot haar huwelijk. In december 1966 trad zij in het huwelijk, waarbij de welpen en verkenners een erehaag vormden. Een aantal maanden eerder, op St.-Jorisdag had zij in verband met haar jubileum van twaalf en een half jaar welpenleidster de Gouden Jacobsstaf ontvangen.

Mariamaand

Na de oorlog werd in Aarle-Rixtel jaarlijks op de eerste zondag van juli een Mariaomgang gehouden, waarmee een oude traditie in ere was hersteld. Ook scouting, met nog zeer nauwe relaties met de katholiek kerk, nam jaarlijks aan de processie deel. Hun bijdrage van 1947 werd als volgt in de krant beschreven:

“De verkenners van de katholieke Jeugdbeweging brachten in een praalwagen tot uitdrukking dat zij de Mariakapel als een centraal punt van het jongenszomerkamp kiest en de godsvrucht tot Maria-Moeder een kardinale deugd in elk christelijk jongensleven is. Op de wagen ziet men Maria- de lelietak der overwinning reiken aan elke jonge kerel, die zich tot haar heeft opgevochten, doorheen de distels en de doornen van het kwaad.”

Binnen dit kader werd enkele malen een speciaal Mariakamp georganiseerd op Croy. Via “het leidersblad” werd een oproep gedaan aan voortrekkers en leiding om deel te nemen. De Helmondse Courant meldde in 1949:

“Voor het eerst dit jaar zullen de oudere verkenners en voortrekkers, hoofdzakelijk uit het Zuiden des lands, zich aansluiten bij de grootse hulde, die aan “Het Lieve Vrouwke van Aarle” wordt gebracht. Uit verschillende plaatsen van Brabant en Limburg komen zij Zaterdag naar de omgeving van Croy, waar zij hun tenten opzetten. Het kamp wordt te 6 uur in de namiddag geopend in tegenwoordigheid van de plaatselijke autoriteiten. Na versterking van de inwendige mens komt de districtsaalmoezenier P. Lucker uit Helmond met de verkenners en voortrekkers een bespreking houden. Voor die avond vermeldt het program tenslotte een kampvuur. Zondag. De reveille in een kamp geschiedt op allerlei wijzen. Aalmoezenier Lucker draagt voor de kamperende verkenners de H. Mis op waarna ontbijt, vlaggenparade enz. Commissaris van Dun uit Tilburg zal een causerie houden voor de verkenners, commissaris van Dijk uit Heerlen voor de voortrekkers waarna het middagmaal zal worden bereid en genuttigd. En des middags zal dan de grote groep verkenners deelnemen aan de plechtige processie. Zo zal dus dit jaar de verkennersbeweging door verscheidene groepen uit den lande vertegenwoordigd zijn bij de grootse hulde, die aan O.L.Vrouw van Aarle zal worden gebracht.

Programma van de Mariadag: Zaterdag 2 juli 6 uur: opening weekendkamp verkennersleiders, voortrekkers en seniorverkenners op kasteel Croy. Opening van het weekendbivak voor gidsenleidsters en pioniersters op het buiten-centrum nabij Croy. Zondag 3 juli 2.30 uur: Mariaopdracht in een grootse processie van het Miraculeuze Beeldje van O.L.Vrouw Zetel der Wijsheid; waaronder Mariahulde op het Heuvelplein.”

Ook de pioniersters en gidsenleidsters uit district Helmond hielden een weekendbivak nabij Croy, op hun buitencentrum, het buitenhuis van de Fam. Raymakers. Het kamp stond o.l.v. districtscommissarissen Mej. Raymakers. Op zondag werd door de deelnemers in de kapel van kasteel Croy de H Mis bijgewoond, in de namiddag was de deelname aan de processie. Deze kampen werden in 1950 en 1951 herhaald. In dat eerste jaar namen zelfs een aantal voortrekkers van de Oxford-universiteit deel. Vanaf 1952 neemt de belangstelling af: de krant meldt dat district Helmond niet zo sterk vertegenwoordigd was als voorheen.

Verkenners-Vendeliers

Diverse malen stonden een aantal verkenners-vendeliers, die zowel van een gilde, als ook de verkenners lid waren, in de landelijke belangstelling. Tijdens de Nationale Koempoelan te Lunteren in 1948 gaven zij een demonstratie. Als vendelende verkenners traden op: Wim Thomassen, vaandrig H de Jong, oubaas v.d. Ven, Wim Wich, vaandrig Sjaak Swinkels, en Theo v.d. Heuvel, Harry Swinkels. Tamboer was Laurens Verschure. Algemeen leider Hopman Slaats. Ook waren deze verkenners / vendeliers van de partij bij de Dag van de Jeugd, op 10 juli 1948. Hier werd ter gelegenheid van het aanstaande regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een massaal jeugdspel opgevoerd waaraan zo’n 3000 spelers deelnamen.

“Tijdens het onderdeel volksdansen en lekenspel traden ook de Aarlese verkenners-vendeliers op, ongeveer de enigste niet-Amsterdammers die aan het spel zelf deelnamen; het schouwspel der wapperende vlaggen was zeer de moeite waard en een hartelijk extra-applaus was hun beloning”.

Presentatie prins Bernhard

Op 15 augustus 1949, Maria Hemelvaart, droeg een van de eerste verkenners Pater Bernardus van Dieten zijn Eerste H Mis op. De totale groep was hierbij aanwezig. Een maand later kwam Z.K.H. prins Bernhard op bezoek in Aarle-Rixtel waarbij de verkenners zich presenteerden:

“Feest in Aarle-Rixtel. De vlaggen gingen uit en de straten waren versierd. Prins Bernhard bezocht ons dorp. Burgemeester O.M. Haffmans sprak de prins toe bij de ingang van de klokkengieterij van de NV Petit en Fritsen. de prins ontving een klokje voor de prinsesjes. Nadien bezocht de Prins het bedrijf van de Artex. De verkenners waren present en vormden de erehaag.”

Ouderavonden

Jaarlijks hield de groep in de maand januari een gezamenlijke ouderavond, waar op het programma stond: zang, dans, declamatie en voordracht. Het verslag van deze ouderavond op 12 januari 1951 van de Helmondse Courant geeft een indruk van het programma:

[…] De ouderavond van de verkenners Aarle-Rixtel gehouden in het Verenigingsgebouw is geslaagd. De welpen en verkenners zorgden voor voordracht, zang en dansgroepen, o.l.v. oubaas Van de Ven. De heer Prinsen wist hen met zij accordeon maatvast bij elkaar te houden. De koorzang van de welpen stond onder leiding van de dames Jeurgens, Kobussen en Verbakel, Tenslotte sprak de burgemeester een dankwoord voor de leiders en leidsters.

Een Heitje voor een karweitje

In 1952 wordt, op Engels voorbeeld, in Nederland voor de eerste maal de actie “Een heitje voor een karweitje” gehouden. Een actie welke vanaf 1953 door de gidsen en verkenners gezamenlijk wordt gevoerd. De opzet was om de scouts door het laten uitvoeren van klusjes geld te laten verdienen voor de vereniging. De eerste jaren was een gedeelte van de opbrengst bestemd voor een landelijk gesteld doel; de rest kwam ten goede aan district en groep.

Heitje voor karweitje.

Heitje voor karweitje.

De eerste Aktie, van 14 tot 19 april werd, mede door de vele publiciteit welke hieraan werd gegeven, een groot succes. Dagelijks verschenen er artikelen in de kranten over het verloop van de actie. Hierin werd o.a. vermeld: dat de St.Tarcisiusgroep uit Aarle-Rixtel het hoogste bedrag had opgehaald binnen het district, F 199,-.

Patrouillewedstrijden

In juni 1957 won voor de eerste en enige keer de troep de districtpatrouillewedstrijden. Een patrouille onder leiding van Mari v.d. Graef wisten 185 punten te vergaren en werden namens het district afgevaardigd naar de diocesane wedstrijden in Son. Hier behaalden zij een 7-de plaats.

Welpen sportmiddag

Een activiteit voor alle welpen uit District Helmond werd op initiatief van ADC-W Jongen vanaf 1958 jaarlijks in Aarle-Rixtel georganiseerd: een sportdag.

“Het was zaterdagmiddag rond drie uur een drukte van belang op het in prachtige herfsttinten getooide en door de milde zon overgoten sportterrein “de Hut” te Aarle-Rixtel. Een kleine driehonderd welpen uit het district Helmond waren daar met hun leidsters samengestroomd om elkanders prestaties in een sportieve strijd te meten en de door het district Helmond beschikbaar gestelde wisselbeker te winnen. Het idee voor deze sportmeeting was uitgegaan van de commissaresse voor welpen, akela Jongen, de organisatie was in handen van enige voortrekkers van de Hertog Jan van Brabantstam uit Aarle-Rixtel. Er heerste en prettige stemming en alles had een vlot verloop. De welpenhordes die deelnamen: St.-Joris, St.-Paulus, St.-Gregorius, Andre de Thaye, St. Christoffel, St. Canisius, Lodewijk, St. Jozef, St. Willibrordus Beek en Donk en St. Tharsisius Aarle-Rixtel. De wisselbeker werd gewonnen door de Paulus-horde.”

Lourdes-bedevaarten

Voortrekkers en leiders uit Aarle-Rixtel namen een groot aantal jaren als brancadier deel aan de Lourdesbedevaarten. Hopman Henk de Jong hield dit het langste vol. Daarnaast waren Gerrit van den heuvel en zijn vrouw Dinie een aantal malen vrijwilliger. De Helmondse Courant, 28 januari 1961:

[…] Verkenners Aarle-Rixtel houden een rondgang om een zieke uit Aarle-Rixtel deel te laten nemen aan de Lourdes-bedevaart welke in 1961 gehouden wordt. Aan deze bedevaart zullen 7 verkenners als brancadier fungeren […].

Een jaar later werd de actie herhaald, nu om twee zieken uit Aarle-Rixtel deel te laten nemen.

Het zilveren jubileum

In 1959 stond een deel van het programma in het teken van het zilveren jubileum. Op het terrein van volkshogeschool “Ons Erf” in Berg en Dal hielden de verkenners een jubileumkamp; de welpen onder leiding van Akela Van Roy lagen op een afstand van 20 minuten lopen op kamp. Verkennersleiders zijn dan hopman Henk de Jong, vaandrig Theo de Jong, vaandrig Swinkels en aalmoezenier P van de Ven.

Op 19 december werd het eigenlijke jubileum gevierd met in de middaguren een groot bosspel waaraan ook de oud-leden deelnamen. ’s Avonds verzorgden de welpen en verkenners een bonte avond met medewerking van enkele leiders uit Eindhoven waarbij natuurlijk enkele mensen in het zonnetje werden gezet.

[…] In de avonduren werd er in het Ontspanningsgebouw een bijeenkomst belegd voor de ouders waarbij ook veel oud-leiding van hun belangstelling blijk gaven Door hopman de Jong werd in zijn openingswoord dank gebracht aan diegenen welke reeds 25 jaar onafgebroken hun steun hadden gegeven aan het werk van de verkennerij in Aarle-Rixtel, met name de hr. J.J. Slaats als directeur van Graanhandel v.h. P.A. v Hoek, de heer Alex Fritsen als directeur van Klokkengieterij Petit en Fritsen en de heer Prinsen als directeur van de Thermos Puddingfabrieken allen te Aarle-Rixtel, welke hierbij een onderscheidingsteken in ontvangst mochten nemen.[…]

De jaren zestig, veranderingen in de samenleving

Nieuwe jeugdculturen, zoals Nozems en artistiekelingen in de jaren vijftig gaven aanleiding tot ongerustheid. De zestiger jaren kenmerkte zich ook door een zeer sterke opkomst van jeugdsozen, hobbyclubs, sportclubs en andere vormen van vrij jeugdwerk. In aansluiting hierop ontwikkelde zich een discussie over de richting welke het jeugdwerk zou moeten inslaan. Er werden twee vormen van jeugdwerk tegenover elkaar geplaatst, het zogenaamde “open” jeugdwerk tegenover het “gesloten” of methodisch jeugdwerk, waartot de Katholieke Verkenners en de Nederlandse Gidsen behoorden. Er ontstond een tendens om open jeugdwerk gelijk te stellen met modern en het gesloten jeugdwerk met ouderwets en bekrompen.

De gidsen- en verkennersbeweging verloor hierdoor behoorlijk terrein. De vrij strakke methodiek, het uniforme karakter had in populariteit ingeboet. De concurrentie van andere organisaties, met name de sportverenigingen, werd steeds sterker, niet in het minst door de grote publiciteit die de volwassen sportvereniging kreeg.

In het midden van de jaren zestig werd een punt bereikt waarop er zeer ernstige kritiek bestond op het spel van verkennen. Over het algemeen leefde er toen een onbehagen tegenover geüniformeerde jeugd, bezwaar tegen de strakheid van de methode, beschuldigingen van starheid en militarisme, kortom de verkennerij was niet pedagogisch en hopeloos uit de tijd en zou maar moeten verdwijnen.

Naast critici waren er ook mensen die het voor de verkennerij opnamen. Het spel van verkennen had volgens hen zeker nog waarde, vooral voor de groep jeugd tussen 8 en 13 jaar. Er waren echter wel ingrijpende aanpassingen noodzakelijk, die neerkwamen op: een centrale rol voor het spel, begeleiding van jeugd bij de besteding van de vrije tijd, samenwerking, en aanpassing aan de plaatselijke situatie en omstandigheden. En ondertussen speelde de verkenners en welpen in Aarle-Rixtel hun spel. De verkenners stonden onder leiding van hopman Henk de Jong, later geassisteerd door o.a. Gerrit en Frans van den Heuvel, de welpen onder leiding van akela Francien de Roy.

Begin 60-er jaren begon te groep diverse acties om de blokhut op te knappen en de kampen te financieren: er werden o.a. kerstbomen verkocht en met oudjaar hield de groep een ‘oliebollenactie’. Zo werd er op oudejaarsdag 1961 3000 oliebollen verkocht.

In 1965 was de blokhut, inmiddels alweer zo’n 30 jaar oud, aan een opknapbeurt toe. De financiële middelen werden o.a. door een fancy fair bijeengebracht:

[…] De fancy fair die het afgelopen weekend in het Verenigingsgebouw, is gehouden, en waarvoor de baten bestemd zijn voor de restauratie van de blokhut van verkenners en welpen aan de Schoolstraat is een groot succes geworden. Reeds lange tijd liep de staf van de verkenners met plannen rond om de blokhut, die door vernielingen en slijtage ernstig in verval is geraakt, wederom op te knappen. Het gemeentebestuur was niet onwillig om financieel bij te springen, maar liet ook ruimte voor medewerking door particulier initiatief. Deze kans hebben hopman H. de Jong en akela Fr. van Roy met beiden handen aangegrepen. Zij wisten in hun enthousiasme vrijwel elke middenstander in Aarle-Rixtel warm te maken voor de te houden fancy fair, maar ook van buiten de gemeente werden prachtige prijzen beschikbaar gesteld. […]

De fancy fair werd door burgemeester Janssens en District Commissaris Hettema geopend met het spel spijkerslaan. De nieuwe aalmoezenier, kapelaan Peters bracht vervolgens dank aan de organisatoren. De actie werd een groots succes […] Op de eerste avond was het reeds gezellig druk. Een veelvuldig gebruik werd gemaakt van diverse stands zoals vogelpik, touwtrekken, “hoe heet de pop?”, Rad van avontuur, ringgooien, bussengooien, schiettent, grabbelton, spijkerslaan etc. Zondagmorgen was het reeds om tien uur een drukte van jewelste en dit duurde tot aan het sluitingsuur rond 11 uur, toen de trekking van de grote loterij plaats vond.

Rixtelse Rakkers

Tegen de verdrukking in breidde scouting zich uit. In 1967 werd de kabouters- en gidsen groep opgericht onder de naam “Rixtelse Rakkers”. Eerste groepleidster was mevrouw Bloem. Zij kreeg hulp van zes leidsters, kapelaan Mennen was de aalmoezenier. De groep werd gehuisvest in de oude brandweerkazerne aan de Kerkstraat. Eind mei kon deze door burgemeester Janssens officieel worden geopend in aanwezigheid van DC-gidsen Tinie Knaapen en ADC Annemie van Bree. De groep bestaat dan inmiddels uit 27 kabouters en 21 gidsen. Een jaar na de oprichting houdt de groep haar eerste zomerkamp in Waalre.

Fusie

Op alle verandering in de samenleving van de “Jaren Zestig” had Scouting echter niet direct een antwoord. Er kwam een veranderingsproces op gang dat meerdere jaren ging duren. Dit resulteerde uiteindelijk in een fusie van de van vier landelijke scoutingorganisaties tot de Vereniging Scouting Nederland op 6 januari 1973. In deze trant vindt iets eerder, in 1972, de fusie plaats tussen de Rixtelse Rakkers en St.- Tarcisusgroep waardoor “Scouting Aarle-Rixtel” ontstaat. De meisjesgroepen verhuizen naar de blokhut aan de Schoolstraat, welke inmiddels is opgeknapt en uitgebreid met o.a. toiletten. Er wordt ook een aparte Stichting Scouting Aarle-Rixtel opgericht die de materiële zaken gaat behartigen.

Plezierige vrijetijdsbesteding

Centraal in de scouting organisatie stond het voornemen om “Het spel van verkennen” een plezierige vrijetijdsbesteding te maken, waarvoor een aantal veranderingen werden doorgevoerd in het programma-aanbod, de tradities, het uniform en de organisatie. Titels als Commissaris, Hoofdkwartier e.d. verdwenen in de mottenballen. Het patrouillesysteem wijzigde drastisch, leden gingen hun eigen programma’s kiezen. Veranderingen die geen windeieren legden. In november 1973 werd Rowanafdeling 263 in Aarle-Rixtel geïnstalleerd, een speltak voor jongens vanaf 14 jaar. Leiders zijn Gerrit van den Heuvel en Martien van de Heuvel. Een jaar later worden de sherpa’s opgericht onder leiding van Frida Smeenk en Toos van Seggelen. Gevolg van alle ontwikkelingen is dat scouting groeit!

Veertig-jarig Jubileum

In 1974 vierde Scouting Aarle-Rixtel ook haar veertigjarig jubileum. Het geld hiervoor werd door het houden van kienavonden bijeengebracht. In de maand november was er ieder weekend een jubileumactiviteit: Op 2 november is er om half elf een H. Mis en koffietafel, na de middag werd er in de Artexhal een groot ganzenbord gespeeld en ’s avonds was er een feestavond/kampvuur in de blokhut. Een week later is er voor verkenners en rowans een vader/zoonweekend in de blokhut van Boekel. Dan is op 16 november de officiële viering met o.a. een receptie in de blokhut aan de Schoolstraat. De feestmaand wordt afgesloten met een reünie op 23 november voor oud-verkenners en leiders.

Nieuwe blokhut

In 1977 werden er plannen ontwikkeld om te komen tot een nieuwe blokhut welke voldeed aan de eisen van deze tijd. De groep, inmiddels bestaande uit zo’n 150 leden, was totaal uit de oude blokhut gegroeid. Nadat de gemeente een subsidie had verleend, startte te bouw in augustus, deze werd geheel door eigen werkzaamheid uitgevoerd onder bouw toezicht van de Hr v Ommeren. Op 5 januari 1979 kon de blokhut in gebruik worden geopend waarna deze op 7 april door burgemeester Buys wordt geopend.

Blokhut Scouting Aarle-Rixtel in 1990.

Blokhut Scouting Aarle-Rixtel in 1990.

Tien jaar later wordt een verbouwing voorbereid; het sanitair is aan vernieuwing toe en de verwarming moet worden verbeterd. Het staflokaal moet worden aangepast aan een groeiend aantal leden en men wil de blokhut geheel toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. In april 1988 startten de bouwwerkzaamheden, nadat de gemeente over de brug komt met een subsidie van vijf en dertig duizend gulden. Een half jaar later, op 19 november 1988 werd de blokhut heropend. De heer Remmers, directeur van het aannemersbedrijf dat de directiekeet had geschonken, verwijderde een cadeauverpakking. De nieuwbouw gaat vanaf die datum verder onder de naam D’n Den. Na de opening presenteerde de groep zich via een open dag en diverse demonstraties.

Goud

Scouting Aarle-Rixtel bereikte als eerste groep binnen district Helmond in 1984 de gouden mijlpaal. Als oudste nog bestaande groep binnen District Helmond vierde zij haar vijftigjarig bestaan. Onder de titel “Scouting Aarle-Rixtel sjort al een halve eeuw aan de weg” organiseerde de groep een groot aantal jubileum- activiteiten. De jubileumviering werd ingezet met een groot kampvuur voor het hele dorp. Op het terrein voor gemeenschapshuis De Aar zorgen de familie Kerkhof uit Oirschot en Fliederedom voor de muzikale omlijsting. Het kampvuur wordt de Aarlese bevolking mede aangeboden als dank voor de steun aan twee financiële activiteiten. Een letterlijk hoogtepunt vormde de plaatsing van een totempaal van maar liefst zes meter hoog op de Kouwenberg. Het dorp wordt op deze wijze er aan herinnert dat scouting een jaar lang feest viert.

Centraal in alle activiteiten stond het zomerkamp in Luxemburg in het internationale scoutingcentrum in Wiltz. Op 10 november was de officiële herdenking van het vijftigjarig bestaan. Na een door de scouting verzorgde viering in de kerk volgen er een receptie en een reünie in de blokhut aan de Jan van Rixtelstraat. Daar werd ook een tentoonstelling ingericht en het jubileumboek gepresenteerd.

Er volgen bloeiende jaren: De Bevers, de speltak voor 5 tot 7 jarigen ziet het levenslicht, er is een levendig groepsblad, jaarlijks vormt de JOTA (Jamboree on the air) een figuurlijk maar ook letterlijk hoogtepunt. Maar ook nemen de verkenners en gidsen jaarlijks deel aan de Scoutingwedstrijden op de Zandbergen in Stiphout; er worden zwerftochten door de Peel gelopen en de rowans en sherpa’s beleven veel avontuur tijdens de jaarlijkse trapperskampen. En dan zijn er de kampen nog. In 1994 wordt het 60-jarig jubileum dan ook weer op grootse wijze herdacht.

Jamboree

Waren een aantal verkenners deelgenoot van de Wereld Jamboree in 1937 in Nederland, in 1995 nemen enkele Aarlese leden als lid van de Daphne Jongejanstroep met veel plezier deel aan de Wereld Jamboree in Dronten. Daarnaast ontvangt Scouting tijdens de Jamboree day een internationaal gezelschap van 40 scouts en dertien nationaliteiten. Zij worden door de burgemeester ontvangen op het gemeentehuis, bekijken vol aandacht de Klokkengieterij en brengen onder meer een bezoek aan de heemkamer. Voorafgaande aan de jamboree logeren een aantal Zwitserse scouts in ons dorp, na afloop gevolgd door een Schotse groep. Ook zij verblijven met veel plezier gedurende een aantal dagen in Aarle-Rixtel.

Deelnemers wereldjamboree 1995.

Deelnemers wereldjamboree 1995.

Milleniumkamp

Rond de milleniumwisseling is Scouting Aarle-Rixtel nog steeds een springlevende vereniging. Zij biedt een leuke vrijetijdsbesteding voor jeugd en jongeren tussen 5 en 21 jaar, van Bevers tot Pivo’s. Vanwege de milleniumwisseling wordt er besloten om op gezamenlijk kamp te gaan. In de zomer van 2000 reizen alle speltakken daarom per bus af naar het Luxemburgse plaatsje Wiltz, een belangrijke plaats voor scouts vanwege de vele kampeerterreinen die in en rond het plaatsje liggen. Hoewel de verschillende speltakken verspreid liggen rond het plaatsje Wiltz vinden er diverse gezamenlijke activiteiten plaats. Pastoor Kruijf, de toenmalige pastoor van Aarle-Rixtel, reist ook af naar Luxemburg en houdt een viering voor de scouts.

Vijfenzeventigjarig jubileum

In 2009 bestaat Scouting Aarle-Rixtel 75 jaar en dit wordt groots gevierd door middel van een feestweekend. Op vrijdag 13 november, precies 75 jaar na de oprichting, wordt een receptie gehouden. Behalve veel Scoutinggroepen uit de omgeving en verenigingen uit ons dorp is er veel oud-leiding op deze receptie aanwezig. Voor veel mensen was dit een weerzien van oude vrienden en bekenden, waarbij er veel herinneringen van vroeger werden opgehaald.

Zaterdag, de tweede dag van het feestweekend, was een dag voor de leden. Het feest wordt afgetrapt met een lekker stuk gebak. Daarna gaan de leden in groepjes door het dorp waar allerlei activiteiten te doen zijn. Bij terugkomst op de blokhut vermaken de leden zich goed met activiteiten als rodeorijden en sumoworstelen. De feestdag wordt afgesloten met het gezamenlijk eten van een frietje.

Groepsfoto Scouting Aarle-Rixtel 75 jaar.

Groepsfoto Scouting Aarle-Rixtel 75 jaar.

Oprichting Plus-Scouts

Op de receptie van het 75-jarig bestaan wordt er een nieuwe speltak aangekondigd: de plus-scouts. De plus-scouts wordt gepresenteerd als een speltak voor iedereen die nog wel eens wat met scouting wil doen, maar daar niet meer zo veel tijd voor heeft. Om die reden wordt er voor gekozen om één keer per maand te draaien. De doelgroep is iedereen van 21 jaar en ouder. Op 14 januari 2010 is het zo ver en wordt er voor de eerste keer groep gedraaid door deze speltak. De opkomst is een mengeling van leiding en oud-leiding. Kort daarna wordt besloten om de pivo’s met de plus-scouts mee te laten draaien. Vanwege het lage aantal leden is de pivo’s voorlopig een rustende speltak.

Nieuwe blokhut

In de jaren na de milleniumwisseling blijkt dat het dak van de blokhut aan de Jan van Rixtelstraat op een aantal plekken lekt. Er wordt contact opgenomen met de gemeente om een plan op te stellen ter vervanging van het dak. D’n Den blijkt enige tijd later ook niet meer te voldoen aan de laatste eisen en daarom wordt gedacht aan een grote verbouwing. Na vele besprekingen met de gemeente en een aantal plannen later wordt het besluit genomen dat het beter is om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Als locatie wordt gekozen voor de oude gemeentewerf aan de Duivenakker. Het ontwerp van de nieuwe blokhut wordt in samenspraak met de groepsraad gemaakt door architectenbureau Harry v.d. Heijden uit Beek en Donk. Als constructeur wordt ingenieursbureau E. Rooijackers in de hand genomen en bouwbedrijf van Gerven wordt als aannemer aangesteld.

Overdracht sleutel nieuwe blokhut (l: wethouder Biemans, r: voorzitter Theo de Jong).

Overdracht sleutel nieuwe blokhut (l: weth. Biemans, r: voorzitter Theo de Jong).

Op woensdag 16 juni 2010 wordt het bouwbord onthuld en kan er worden begonnen met de bouw. Na enkele maanden hard werk wordt op maandag 29 november 2010 onder grote belangstelling de sleutel overgedragen. Vanaf dat moment gaat een aantal vrijwilligers van de scouting aan de slag om de laatste zaken af te ronden, zo wordt er een grote keuken geplaatst en worden er kasten gemaakt. Ook wordt er nog het een en ander geschilderd en worden de kamptotems verhuisd van de oude naar de nieuwe blokhut.

Oprichting Miniscouts

Door het teruglopen van actieve leiding bij de bevers is er gekozen om een nieuw pad in te gaan met deze leeftijdsgroep. Daarom is er besloten om een nieuwe speltak op te richten. Deze speltak combineerde in eerste instantie de oude groep van de bevers en de meisjes welpen. Later zijn dit alleen de jongens en meisjes tussen de 5 en 8 jaar.

922467_603807383011247_549511340_o

Meer historische foto’s zijn te vinden in het fotoboek onder het kopje “Historie”.